HELP 
Tabel BTW
  Menu - Financieel - Grootboek - Tabellen - BTW


Stap-voor-stap
 • BTW-codes in de administratie
  Het invoeren van nieuwe BTW-codes en het gebruik ervan in de administratie.
 • In het stappenplan een overzicht van alle mogelijke combinaties van BTW-code instellingen en formuliergroepen.
  >>> BTW-codes stap-voor-stap

Werken met BTW-codes
 • Het vastleggen van BTW-codes, met de daaraan verbonden rekeningen, percentages en overige codes, houdt verband met de automatische berekening van BTW tijdens het boeken. De gegevens die u per BTW-code opslaat, worden door het pakket gebruikt om het BTW-bedrag in mindering te brengen op het totale bedrag in de boekingsregel (code inclusief) of de BTW te berekenen over het exclusieve bedrag (code exclusief). De berekende bedragen worden rechtstreeks weggeschreven naar de gekoppelde grootboekrekeningen en het gebruik van deze codes maakt het tevens mogelijk dat uw accountant met iMUIS op de server de BTW-aangifte voor u kan verzorgen.
 • Voorbeeld: Hoe bepaalt het pakket bij welke formuliergroep een boeking hoort?
  In het Boekingsprogramma worden de facturen van uw bedrijf ingevoerd in de vorm van boekingsregels. In iedere boekingsregel wordt een BTW-code ingevuld. In een BTW-code zijn de regels vastgelegd hoe de BTW van een boekingsregel moet worden berekend (laag / hoog/ exclusief / inclusief / te vorderen / formuliergroep / af te dragen / 6% / 21% / binnen EU / buiten EU etc.). In de BTW-code van de boekingsregel staat dus bij welke formuliergroep de grondslag en het BTW-bedrag van de boekingsregel moeten worden bijgeteld.
 • In dit scherm kunt u de gegevens van de BTW-codes raadplegen, aanpassen en een nieuwe BTW-code invoeren.

Tabel BTW-code
Alles openen Alles sluiten
Velden BTW Algemeen
Nummer
Iedere BTW-code dient een uniek nummer te krijgen. U kunt maximaal 99 BTW-codes aanmaken.
Zoeksleutel en omschrijving
De zoeksleutel is de verkorte omschrijving van een BTW-code, die in het boekingsprogramma en in andere tabellen gebruikt kan worden om een BTW-code, waarvan het nummer onbekend is, te identificeren. Elke zoeksleutel moet uniek zijn en kan het snelst teruggevonden worden als het kernwoord vooraan staat. De maximale lengte van de zoeksleutel is 20 posities.

In dit veld kunt u een volledige omschrijving van de BTW-code invoeren, waarvoor maximaal 40 posities beschikbaar zijn. De omschrijving moet duidelijk weergeven welk percentage en welke berekeningsmethode van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende vorm: "BTW af te dragen Hoog over excl. bedrag".
Percentage
Voor toegang tot dit veld kunnen gebruikersrechten worden ingesteld (bij menurechten - opties - tabellen)
De berekening van de BTW-bedragen zal plaatsvinden op grond van het percentage dat u hier invoert. Dit zullen normaal gesproken de percentages zijn die de Belastingdienst hanteert in het boekjaar waarin u werkt. Op welke wijze het percentage van een BTW-code gebruikt wordt, is mede afhankelijk van de berekeningsmethode (inclusief of exclusief) die aan een BTW-code verbonden is.

BTW-verlegd
Als u een BTW-code aanmaakt voor leveringen/diensten waarop het nultarief (bijvoorbeeld buitenland of BTW-verlegd) van toepassing is, moet u het percentage invoeren dat van toepassing is op soortgelijke diensten of leveringen aan BTW-plichtige afnemers. Dit percentage is noodzakelijk voor de vermelding van de (fictieve) bedragen op de BTW-aangifte. Er zal in dat geval geen BTW onttrokken worden aan het ingevoerde bedrag in het boekingsprogramma, maar de grondslag van de BTW wordt wel berekend en bijgewerkt. Voor codes waarop het nultarief van toepassing is, zijn verder nog de velden Grootboekrekening en Formuliergroep van belang.
Nieuw percentage
Voor toegang tot dit veld kunnen gebruikersrechten worden ingesteld (bij menurechten - opties - tabellen)
Indien het percentage van een standaard BTW-tarief gaat veranderen, dan kunt u deze wijziging van te voren vastleggen in de tabel BTW. Vul in dit veld het nieuwe percentage in. Dit percentage wordt gebruikt voor de berekening van de BTW vanaf de datum, die is opgegeven in het veld "Datum ingang nieuw percentage". Bij nagekomen boekingen, die geboekt worden op een datum voor de wijziging van het percentage, zal iMUIS het "oude" BTW-percentage hanteren.

Als de boekhouding is afgesloten tot en met de datum van de ingang van het nieuw percentage, dan kan het BTW-percentage in het veld Percentage definitief gewijzigd worden.

Datum ingang nieuw percentage
Voor toegang tot dit veld kunnen gebruikersrechten worden ingesteld (bij menurechten - opties - tabellen)
Indien het percentage van een standaard BTW tarief gaat veranderen, dan kunt u deze wijziging van te voren vastleggen in de tabel BTW. Vul in dit veld de datum in waarop het nieuwe percentage van kracht wordt. iMUIS zal vanaf die datum automatisch het nieuwe percentage hanteren bij boekingsregels met deze BTW code. Bij nagekomen boekingen, die geboekt worden op een datum voor de wijziging van het percentage, zal iMUIS het "oude" BTW-percentage hanteren.

Als de boekhouding is afgesloten tot en met de datum ingang nieuw percentage, dan kan het BTW percentage in het veld Percentage definitief gewijzigd worden.

Grootboekrekening
Om de berekende BTW in de administratie te verwerken, moet een koppeling gemaakt worden met een grootboekrekening. Het programma zal de BTW, die tijdens het boeken berekend is met de BTW-code, automatisch wegschrijven naar de rekening die u hier invoert. Deze rekening moet van tevoren aangemaakt zijn in de tabel Grootboek.

Aan BTW-codes die betrekking hebben op het nultarief (invoer uit het buitenland, onderaanneming en dergelijke) mogen GEEN grootboekrekeningen gekoppeld worden. Dit zou er namelijk toe leiden dat de BTW op een grootboekrekening weggeschreven wordt, terwijl er geen sprake is van werkelijke BTW. De berekende bedragen en grondslagen van deze BTW-codes worden alleen gebruikt voor de BTW-aangifte.
Formuliergroep

Afstandsverkopen binnen EU
De optie "Land" in het keuzemenu van het veld Formuliergrope is bedoeld voor btw codes die worden aangemaakt voor afstandsverkopen aan particulieren binnen de EU.
Stappenplan Afstandsverkopen binnen EU

Uitleg over de formuliergroepen
Het aangiftebiljet voor de BTW is opgebouwd uit verschillende categorien, die aangeven om wat voor soort BTW het gaat en welke percentages van toepassing zijn. De codes 1a, 1b, 1c etc. die u in deze kolom ziet staan verwijzen naar de overeenkomstige categorien op het aangiftebiljet. Ze zorgen er voor dat de BTW, die berekend is met de BTW-codes, in de juiste kolommen terecht komt bij het afdrukken van de BTW-aangifte. Onderstaand worden de verschillende categorien voor u op een rijtje gezet. Voor de betekenis hiervan verwijzen wij u naar de toelichting die u bij elk aangifteformulier ontvangt.


Binnenland

Door mij verrichte leveringen/diensten

1a: Belast met 21 %
1b: Belast met 6%
1c: Overige tarieven, behalve 0%
1d: Privé-gebruik
1e: Belast met 0%/niet bij mij belast

Aan mij verrichte leveringen/diensten

2a: Heffing verlegd naar mijBuitenland

Door mij verrichte leveringen

3a: Buiten de EU
3b: Binnen de EU
3c: Installatie/televerkoop binnen de EU

Aan mij verrichte leveringen

4a: Van buiten de EU
4b: Verwerving van goederen uit de EU

Berekening totaal

5b: Voorbelasting
In het bovenstaande rijtje nemen de rubrieken 2a, 4a en 4b een speciale plaats in, omdat de bedragen die aan deze rubrieken verbonden zijn, een relatie met rubriek 5b hebben. Dit zijn de zogenaamde 'nultarief' rubrieken, waarvan de grondslag en de BTW berekend worden, terwijl de berekende BTW daarna weer afgetrokken wordt in rubriek 5b. Als u één van deze rubrieken selecteert, zal rubriek 5b automatisch gevuld worden, zodat u daar geen rekening mee hoeft te houden. Van de aanwezige opties kunt u er slechts één selecteren. U bent verplicht een rubriek te kiezen, aangezien dit voor het programma tevens een indicatie is voor de verwerkingsmethode.

Bedragen die niet via BTW-codes te berekenen zijn, zoals aftrek voor kleine ondernemers, kunnen voor het afdrukken van de BTW-aangifte door de accountant aan de BTW-aangifte toegevoegd worden.
Intracommunautaire leveringen of diensten
Deze optie is beschikbaar wanneer bij het veld "Formuliergroep" voor de waarde "3b" is gekozen.
Voor het apart opgeven van leveringen en diensten in een ICP-opgave, dient u een keuze te maken tussen "Leveringen" of  "Diensten". Als u reeds een BTW-code voor Intracommunautaire leveringen heeft, dan is deze standaard ingesteld op 'leveringen'. Als u ook diensten levert aan klanten binnen de EU, dan dient u een nieuwe BTW-code aanmaken.

Module Verkoop en/of module Declaraties/urenverantwoording
Let op: Voor de module Verkoop en/of module Declaraties/urenverantwoording dient u in de tabel Basisgegevens Artikel/werksoort de BTW-codes te controleren. In de tabel Artikel/werksoort kunt u in het veld "Intracommunautaire leveringen en diensten" aangeven of het om Leveringen of  Diensten gaat. Bij facturering/declaratie van "binnen EU" debiteuren zal dan automatisch de juiste code in de journaalposten van de factuur/declaratie geplaatst worden.

BTW-berekening
De gegevens die u per BTW-code opslaat, worden door het programma gebruikt om het BTW-bedrag in mindering te brengen op het totale bedrag in de boekingsregel (code inclusief) of de BTW te berekenen over het exclusieve bedrag (code exclusief). De berekende bedragen worden rechtstreeks weggeschreven naar de gekoppelde grootboekrekeningen.
Waarschuwing bij debiteuren/crediteuren
De berekening van BTW kan onder andere verdeeld worden in de categorien "Af te dragen BTW" en "Te vorderen BTW". De toepassing van elke categorie hangt samen met de aard van een boeking. Zo zal een boeking van een crediteur altijd te maken hebben met te vorderen BTW, terwijl boekingen van debiteuren betrekking hebben op af te dragen BTW. Deze vaststaande combinaties kunnen gebruikt worden om een beveiliging in te bouwen. Bij een BTW-code voor "Te vorderen BTW" kan bijvoorbeeld in dit veld het aankruishokje gevuld worden om aan te geven dat de code niet van toepassing is op debiteuren. Voert u tijdens het boeken van een debiteur per ongeluk een 'te vorderen' BTW-code in, waarvan het aankruishokje van dit veld gevuld is, dan zal het programma een waarschuwing geven dat u een foutieve BTW-code hanteert. De code wordt echter niet geblokkeerd voor verdere verwerking. Zo kunt u bij een BTW-code voor "Af te dragen BTW" het hokje vullen om aan te geven dat de code niet van toepassing is op crediteuren. Ook hier zal het programma de code niet blokkeren voor verdere verwerking, maar enkel een waarschuwing geven dat u een foutieve BTW-code hanteert.
Blokkeren voor debiteuren
Vink deze optie aan als u deze BTW-code wilt blokkeren voor debiteurboekingen. U voorkomt daarmee dat een verkeerd BTW-bedrag wordt berekend bij een debiteurboeking.
Vink deze optie uit om deze BTW-code bij debiteurboekingen te kunnen gebruiken.
Blokkeren voor crediteuren
Vink deze optie aan als u deze BTW-code wilt blokkeren voor crediteurboekingen. U voorkomt daarmee dat een verkeerd BTW-bedrag wordt berekend bij een crediteurboeking.
Vink deze optie uit om deze BTW-code bij crediteurboekingen te kunnen gebruiken.
Loonwerk
Loonwerk (ten behoeve van ICP-overzicht)
Op de BTW-aangifte moet bij ICP-transacties aangegeven worden of er sprake is van loonwerk. Als deze situatie zich voordoet, moet een aparte BTW-code aanwezig zijn met de eigenschap 'Loonwerk'. Deze zal altijd samengaan met formuliergroep 3B (Door mij verrichte leveringen binnen de EU). Voor deze formuliergroep moeten in dat geval twee BTW-codes aangemaakt worden: één met de eigenschap 'loonwerk' en één zonder de eigenschap 'loonwerk'.
Blokkeren
Een geblokkeerd tabelitem is niet zichtbaar in de betreffende keuzetabel in andere programma's.
Vink deze optie aan om de geselecteerde BTW-code te blokkeren voor gebruik in het pakket. Het pakket zal een waarschuwing tonen indien u een geblokkeerde BTW-code probeert te koppelen aan een andere tabel of gebruikt in bijvoorbeeld het Boekingsprogramma. Eerder ingevoerde boekingsregels met deze BTW-code worden niet benvloed door de blokkering.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.
Blokkeren voor profielberichten
Deze optie is alleen beschikbaar als de huidige administratie een abonneeadministratie is van een profieladministratie is
Vink deze optie aan om de geselecteerde BTW-code te blokkeren voor het ontvangen van profielberichten. Als er in de profieladministratie van deze abonneeadministratie een wijziging plaatsvindt in de geselecteerde BTW-code, dan zal deze wijziging NIET doorgevoerd worden in deze administratie.
Vink deze optie uit om de blokkering op te heffen.